Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ceauture B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Ceauture B.V., hierna te noemen Ceauture. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die al dan niet via de Website tot stand zijn gekomen tussen een Klant en Ceauture.

Artikel 1 – Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

 1. Account: het account van Klant dat toegang geeft tot het klantenportal waarmee Klant de afgenomen Producten en Diensten kan inzien en beheren.
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van de Bijlagen.
 3. Ceauture B.V., gevestigd aan de Singel 89 te (3311 PB) Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81157258.
 4. Data: de data die Klant ten behoeve van de Overeenkomst op apparatuur van Ceauture of Derden opslaat.
 5. Derden: toeleveranciers van Ceauture.
 6. Diensten: de diensten die Ceauture aan Klant zal leveren, al dan niet krachtens een Overeenkomst, zoals maat-advies door middel van software ten behoeve van de Size-ID laten opmeten.
 7. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 8. Klant: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, die niet in de uitoefening van een beroep handelt, met wie Ceauture een Overeenkomst sluit.
 9. Klantenservice: de klantenservice van Ceauture. Deze is bereikbaar per e-mail, post en per telefoon.
 10. Levering: levering van de Producten geschiedt door levering van de producten op het adres van de Klant door een pakketbezorger. Levering van de Diensten geschiedt door het ter beschikking stellen van de Diensten via de Website.
 11. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 12. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Klant en Ceauture op basis waarvan Ceauture haar Producten levert aan Klant en waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 13. Producten: door Ceauture te leveren fysieke producten, waaronder niet limitatief begrepen spijkerbroeken.
 14. Website: de websites van Ceauture: https://ceauture.com.
 15. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur met uitzondering van nationale feestdagen.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Ceauture en Klant komt tot stand doordat Klant een Account aanmaakt dan wel Producten van Ceauture (via de Website) koopt. Bij het aangaan van een Overeenkomst gaat Klant tevens akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en het privacy statement.
 2. De Overeenkomst wordt bindend door de (digitale) verzending van een orderbevestiging door Ceauture. In deze bevestigingsmail zal tevens de (digitale) factuur bijgesloten zitten. De Klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat bij het plaatsen van de bestelling is ingevoerd correct is.

Artikel 3 – Levering van de Producten

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en Klant heeft voldaan aan zijn of haar betalingsverplichting, zal Ceauture zich inspannen de Producten zo spoedig mogelijk en conform de Overeenkomst te Leveren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, mag Ceauture bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten, tenzij anders aangegeven.
 3. Voor de Leveringen binnen Nederland worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 4. De Levertijd bedraagt doorgaans 2 Werkdagen, gerekend vanaf de dag dat de bestelling is bevestigd.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel is een langere levertijd voor op maat gemaakte Producten van toepassing. Een indicatie van de verwachtte levertijd wordt in het bestelproces weergegeven.
 6. De levertijden zoals genoemd onder lid 4 en 5 van dit artikel zijn onder voorbehoud en indicatief. Door onverwachte omstandigheden of door drukte bij de bezorgservice kunnen levertermijnen onbedoeld oplopen.

Artikel 4 – Retourneren

 1. Zonder opgaaf van reden mag Klant de Producten binnen 14 dagen na ontvangst in originele, ongedragen en ongewassen staat, met alle originele labels nog aangehecht, retourneren en daarmee de Overeenkomt (gedeeltelijk) ontbinden.
 2. Indien de Producten gebreken bevatten of beschadigd zijn bij Levering mag Klant de Producten binnen 6 maanden na aankoop op ieder willekeurig moment retourneren. Gebruiksschade kan niet worden aangemerkt als gebrek bij de Levering.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 mag Klant op maat gemaakte Producten niet terugsturen en is het niet mogelijk de Overeenkomst terzake op maat gemaakte Producten te herroepen dan wel te ontbinden.
 4. Indien Klant de Overeenkomst herroept dan wel (gedeeltelijk) ontbindt, moet Ceauture alle betalingen die zij heeft ontvangen van Klant, inclusief de verzendkosten onverwijld en uiterlijk binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van de Producten terugbetalen.
 5. Terugbetaling van de verzendkosten bestaat uit de standaardverzendkosten. Eventuele extra kosten die zijn gemaakt, omdat Klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door Ceauture aangeboden goedkoopste standaard levering, zijn voor eigen rekening en worden niet geretourneerd.
 6. Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten, indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de Producten die niet noodzakelijk is voor het vaststellen van de aard, kenmerken en werking daarvan.

Artikel 5 – Account 

 1. Klant kan vrijwillig een Account aanmaken op de Website. Voor het afnemen van Producten en sluiten van Overeenkomsten is het hebben van een Account niet verplicht. Wel biedt een Account Klant de mogelijkheid de aankopen terug te zien en de status van een bestelling te controleren.
 2. Indien Klant besluit een Account aan te maken zullen diverse gegevens opgegeven moeten worden, waaronder een e-mailadres, de naam en het adres.
 3. Iedere actie die middels het Account van Klant plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied.
 4. Communicatie over de uitvoering en status van een Overeenkomsten wordt verstuurd naar het aan het Account gekoppelde e-mailadres. Klant verklaart dat het bij Ceauture opgegeven e-mailadres geschikt is voor deze communicatie.

Artikel 6 – Rechten van Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op de Website dan wel de Diensten die door Ceauture ontwikkelt of ter beschikking gesteld worden, berusten uitsluitend bij Ceauture of haar leveranciers.
 2. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Eigendom.
 3. Ten aanzien van het gebruik van de Diensten verkrijgt Klant uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Diensten. Klant garandeert de werken of andere resultaten van de Diensten niet te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 4. Het is Klant niet toegestaan om de broncode van de Website dan wel de Diensten te achterhalen door middel van decompilatie, reverse engineering of anderszins, tenzij dit bij dwingend recht is toegestaan.
 5. Het is Ceauture toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar Website,  Diensten, Materialen en de Materialen van haar leveranciers. Indien Ceauture door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 7 – Prijzen 

 1. De prijzen aangegeven op de Website zijn totaalprijzen en inclusief BTW. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld.
 2. Ceauture wijst erop dat bij internationale Leveringen aanvullende kosten kunnen ontstaan zoals bankkosten, belastingen en/of douanerechten. Deze kosten komen voor rekening van Klant.
 3. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, heeft Ceauture het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

 1. Een betaling kan worden verricht door middel van iDEAL, creditcard (VISA, Mastercard), Klarna (achteraf betaling), SEPA-machtiging, bankcontact (BE), Giropay (BE), KBC/CBC (BE), Belvius direct (BE), Fort banking (DE) of door gebruik van PayPal.
 2. Ceauture zal voor het door Klant verschuldigde dan wel betaalde bedrag uitsluitend een digitale factuur sturen aan Klant.
 3. Indien een betaling niet direct wordt verricht, bedraagt de betalingstermijn van een factuur 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders aangegeven op de factuur.
 4. Indien een verschuldigd bedrag niet of niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zal Ceauture een eenmalige herinnering versturen aan Klant, waarmee Klant een laatste mogelijkheid tot betaling wordt geboden. Indien Klant niet binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering het volledige bedrag heeft voldaan verkeert Klant in verzuim. Wanneer Klant in verzuim verkeerd zullen alle bijkomende (incasso)kosten tevens op Klant worden verhaald.
 5. Indien er op verzoek van Klant wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Klant op generlei wijze van de verplichting die op hem of haar rusten. Klant blijft hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn of haar (betalings)verplichtingen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Ceauture is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd.
 2. De totale aansprakelijkheid van Ceauture jegens de Klant, wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, waaronder onrechtmatig handelen van Ceauture, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot vergoeding van directe schade.
 3. Tenzij de wet dwingend anders bepaald zal de totale vergoeding voor enige schade in geen geval meer bedragen dan tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs.
 4. De aansprakelijkheid van Ceauture wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Ceauture onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Ceauture een redelijke termijn wordt gesteld teneinde alsnog correct na te komen en Ceauture ook na die termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat Ceauture in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij Ceauture meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de omstandigheid dat zij schade heeft geleden, tenzij dwingend recht anders bepaald.
 6. Klant vrijwaart Ceauture voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de verplichtingen in de Overeenkomst door Klant.

Artikel 10 – Wijzigingen

 1. Ceauture is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden aan te passen of uit te breiden met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de voorgenomen wijziging op de Website of per (elektronische) berichtgeving aan Klant. Indien Klant een voor hem nadelige wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft Klant de  mogelijkheid om het Account op te zeggen tegen de datum waarop de aangepaste en/of gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.
 2. Als Ceauture wijzigingen aanbrengt in deze Algemene Voorwaarden, zal zij bij de publicatie daarvan tevens een versie beschikbaar stellen waarin de opgenomen wijzigingen duidelijk zijn aangegeven. Dit geldt niet als de Algemene Voorwaarden voor meer dan 30% zullen worden gewijzigd.
 3. Ceauture is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien (i) dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving en (ii) het gaat om wijzigingen van ondergeschikt belang. In deze gevallen is Klant niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen.

Artikel 11 – Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de gehele Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 26 mei 2021, te Dordrecht.