Privacy Beleid

Privacy statement Ceauture B.V.

Dit is het privacy statement van de besloten vennootschap Ceauture B.V., hierna: “Ceauture”. Ceauture is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81157258 en is gevestigd aan de Singel 89 te (3311 PB) Dordrecht. In dit document wordt uitgelegd hoe Ceauture omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Ceauture de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wat doet Ceauture

Ceauture is een online retailplatform dat zich richt op de verkoop van spijkerbroeken. Ceauture onderscheidt zich op de markt door te voorzien in een precieze maatweergave waardoor u nooit meer de verkeerde maat besteld. Hiervoor maakt Ceauture gebruik van software die na een bodyscan met uw eigen telefoon uw perfecte maat berekend.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Ceauture, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Ceauture, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de order die u plaatst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens 

Ceauture verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Indien u gebruik maakt van onze Size-ID dienst, dient u enkele aanvullende gegevens te verstrekken. Het gebruik van deze dienst is optioneel. De aanvullende gegevens die wij u zullen vragen zijn uw:

 • Leeftijd;
 • Lengte;
 • Gewicht;
 • Een video van uzelf (bodyscan), deze wordt direct na het genereren van uw Size-ID verwijderd.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Ceauture verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en diensten en de levering daarvan;
 • Haar diensten uit te voeren (zoals het bepalen van uw perfecte maat) en de producten bij u thuis te bezorgen;
 • Een account aan te maken waarin u uw bestellingen terug kunt zien en uw Size-ID kunt opslaan;
 • De dienstverlening en/of de producten te verbeteren;
 • Betalingen te verwerken;
 • Haar wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Marketing en communicatie uitingen (zoals nieuwsbrieven) mogelijk te maken;
 • De website te verbeteren door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden mogelijk te maken ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten door Ceauture worden persoonsgegevens verwerkt. Ceauture verwerkt uitsluitend gegevens die Ceauture nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de dienst heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Ceauture bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://ceauture.com/ indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Ceauture biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Uw maat kan bijvoorbeeld zonder bodyscan niet nauwkeurig worden bepaald. Indien u liever toch geen bodyscan maakt is het mogelijk uw maat vast te stellen aan de hand van een vragenlijst. Aan de hand van de door u ingevulde data zal dan alsnog een Size-ID worden gemaakt. Daarnaast kan uw bestelling bijvoorbeeld niet worden bezorgd indien Ceauture uw adres niet mag gebruiken of mag delen met de bezorgdienst. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u uw bodyscan gaat maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen. Een voorbeeld hiervan is het verkrijgen van een Size-ID middels een bodyscan of handmatig ingevulde gegevens. U bent verantwoordelijk voor de gegevens die u verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor uw rekening en risico. Onder schade wordt tevens verstaan het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van foutieve gegevens.

Bewaartermijn

De door Ceauture verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Voor het opslaan van uw Size-ID kunt u separaat toestemming geven. Nadat uw Size-ID tot stand is gekomen zal de bodyscan niet langer worden bewaard, tevens is deze op geen enkel moment voor andere dan uzelf inzichtelijk. De Size-ID zal na toestemming in uw account beschikbaar blijven en kan op ieder willekeurig moment door uzelf worden verwijderd.

Verwerking door derden

Ceauture deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Ceauture kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
 • De bezorgservice, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegeven die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, financiële gegevens, accountgegevens, locatiegegevens en de Size-ID.
 • De bezorgservices, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn NAW-gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Ceauture neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en qua ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De data wordt opgeslagen en gehost in een tenminste TIER III gecertificeerd datacentrum dat gevestigd is in Nederland.

Algemene Voorwaarden Ceauture

Door het bezoeken en het gebruiken van de website en/of App, stemt u in met de Algemene Voorwaarden zoals beschikbaar op de website en de App. Ceauture behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van haar producten en diensten, dan wel de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ceauture aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van haar producten en/of diensten. Het gebruiken van de producten en/of diensten komt geheel voor uw eigen rekening en risico. Aan de inhoud van het advertenties kunnen geen rechten worden ontleend. Alle teksten op de website en/of App zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Ceauture voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Ceauture maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Ceauture mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Ceauture gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van Ceauture worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Dit heeft tot gevolg dat Ceauture informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Daarnaast maakt Ceauture gebruik van tracking cookies. Met tracking cookies wordt uw bezoekersgedrag op de website bijgehouden, op basis waarvan een profiel wordt opgebouwd. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres e.d. en is uitsluitend bedoeld voor het afstemmen van advertenties op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk zijn.

Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via ‘Support’.

Gebruik Social Media

Ceauture maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google en YouTube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u de website van Ceauture bezoekt is het mogelijk dat Social Media cookies direct geplaatst worden. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Ceauture u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Ceauture.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Ceauture, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Ceauture over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Ceauture staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Ceauture met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, via de App, onder ‘Support’. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Ceauture u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Ceauture zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Ceauture kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website en in de App wordt de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u via de App daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 26 mei 2021.